Zorgverlening

VOOR WIE IS PZB?
In principe voor iedereen.
Wij werken vanuit Bijbelse principes en passen die ook heel praktisch toe in onze zorgverlening.


MET WELKE HULPVRAAG KUNT U ZOAL BIJ ONS TERECHT?
- Identiteitsproblemen/Persoonlijkheidsproblematiek
- Relatieproblemen
- Depressiviteit
- Geloofscrises
- Traumaverwerking
- Rouwverwerking
- Burn-out
- Verschillende vormen van misbruik
- Ondersteuning tijdens of na een psychiatrisch en/of een psychologisch behandeltraject.


HEEFT PZB CONTRA-INDICATIES?
Ja. Acute verslavingszorg is er een van. Wij kunnen u echter ondersteuning bieden in het zoeken naar mogelijkheden voor bij u passende zorg.

VORMEN VAN HULPVERLENING.
Pastoraal therapeutische gesprekken.
-D.m.v. individuele gesprekstherapie worden de terreinen waarover uw vragen hebt en/of problemen ondervindt
besproken, gespiegeld en (her)overwogen.


Begeleiding individueel.
PZB richt zich daarbij op individuele begeleiding d.m.v.:
-gesprekken

-ondersteuning
-structurering


VERTROUWELIJKHEID.
Alle gegevens zullen binnen PZB vertrouwelijk behandeld worden.
Persoonlijke gegevens zullen, tenzij vooraf door uzelf schriftelijke toestemming is verleend, niet aan derden worden verstrekt.


GEGEVENSOPSLAG.
Alle gegevens worden digitaal opgeslagen op een adequaat beveiligde server, waartoe alleen geautoriseerde medewerkers van
Pastoraal Zorg Bureau/BV-Dienstverlening toegang hebben.


EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID.
Wij zullen in alle stappen die de hulpvrager in het traject samen met PZB zet , persoonlijke keuzes respecteren en zowel persoon als keuzes integer en discreet benaderen.

KLACHTEN.
PZB is via BV-Dienstverlening is aangesloten bij Solopartners en maakt gebruik van de klachten en geschillen regeling van Solopartners.
Tijdens de intake-procedure zal dit aspect ter sprake komen en desgewenst zal een kopie van de klachten en geschillen regeling worden uitgereikt.

Pastoraal Zorg Bureau heeft als uitgangspunt dat financiële beperkingen geen belemmering behoeven te vormen voor het ontvangen van zorg.


FINANCIEN.
Wij kennen twee vormen van financiering:


1. PARTICULIERE FINANCIERING.
Pastoraal Zorg Bureau hanteert hiervoor zorgtarieven.

Meer informatie hierover zal, indien gewenst, in de intakeprocedure worden verstrekt.2. MAATSCHAPPELIJKE FINANCIERING IN DE VORM VAN EEN PERSOONS GEBONDEN BUDGET.
Het Persoons Gebonden Budget (PGB) is een vorm van financiering binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), waarmee begeleiding kan worden gefinancierd. Sinds 1 januari 2015 zijn veel van de verantwoordelijkheden op dit terrein door de landelijke overheid overgeheveld naar de gemeentelijke overheden. Daarmee vallen veel PGB's nu grotendeels niet meer onder de AWBZ, maar onder de WMO van de lokale gemeente.
Tegelijkertijd is het PGB overgegaan van een subsidie-regeling naar een in de wet vastgelegd recht voor zorgvragers (mits aan de voorwaarden om een een PGB te verkrijgen wordt voldaan). Als dit bij u van toepassing zou kunnen zijn, zal dit tijdens de intakeprocedure ter sprake komen.
Om financiering voor deze zorg d.m.v. een PGB te verkrijgen dient een complexe weg van aanvragen te worden bewandeld.
BV-Dienstverlening, waarvan PZB deel uitmaakt, heeft veel expertise op dit terrein opgebouwd en zal u graag ondersteunen in dit traject.

Bent u lid van een kerkelijke gemeente, dan ondersteunen wij u desgewenst graag in het onderzoeken of diakonale steun mogelijk is.


HOE MELDT U ZICH AAN EN WELK TRAJECT VOLGT DAN?

Eerste kennismaking.
U kunt zich telefonisch bij ons aanmelden. Zie bij "Contact".
U maakt dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek en krijgt vooraf een intakeformulier thuisgestuurd.
Het kennismakingsgesprek is bedoeld voor het formuleren van uw hulpvraag, het beantwoorden van uw vragen en het benoemen van uw verwachtingen. Tevens zal nader uitleg worden gegeven over onze werkwijze. N.a.v. dit gesprek kunt u overwegen of u verder wilt in de relatie met PZB. Wij, van onze kant, zullen aangeven of wij verwachten u de gewenste hulp te kunnen bieden.

Het kennismakingsgesprek bij PZB is gratis.

Vervolgprocedure
.
Als uw hulpvraag binnen PZB verdere invulling zal krijgen, volgt een vervolg (intake)gesprek. Vanuit dit gesprek wordt het vervolgtraject uitgezet.
In een aantal gevallen zal een psychiatrisch onderzoek t.b.v. diagnostiek deel uit maken van de procedure.

CONTACTEN EN SAMENWERKING.
PZB werkt samen met verschillende collega organisaties.
Vanuit dit netwerk kan in individuele gevallen worden doorverwezen
en/of een combinatie zorgtraject worden aangeboden.