Training

WAT IS PASTORALE TOERUSTING EN TRAINING?
Pastorale toerusting en training is een onderdeel van Pastoraal Zorg Bureau te Meppel.
Doel van de PZB is, naast het verlenen van deskundige zorg, a.d.h.v. het driefasen model de professionele
hulpverlening en het gemeente-pastoraat dichter bij elkaar brengen.
Pastorale toerusting en training wil pastorale hulpverleners toerusten en coachen,
zodat zij hun taak op een goede en verantwoorde wijze vorm kunnen geven.


WAT IS DE VISIE VAN PASTORALE TOERUSTING EN TRAINING?
Evenals PZB is het uitgangspunt, dat we geloven dat mensen tot herstel kunnen komen, als ze leren zichzelf te gaan zien en beleven, zoals God hen ziet.
In de uitvoering daarvan gaan wij uit van principes, zoals die in de cursus Verbondspastoraat aan de orde komen.BESCHIKBARE TRAININGEN:

ORIENTATIECURSUS IDENITEIT.
Deze cursus is bedoeld om uw zicht op en de beleving van uw zelfbeeld en uw Godsbeeld te verbreden en verdiepen.
De cursus kan ook onderdeel uitmaken van een traject van onderwijs over de fundamenten van het christelijk geloof.

Cursusvorm.
De cursus wordt gegeven a.d.h.v. het boekje "Het Vaderhart van God" van Floyd McClung Jr. samen met een cursusboek.
Tijdens de cursusdagen zal de stof worden toegelicht en uitgelegd. Naast persoonlijke voorbereiding en verwerking thuis, zal er op de cursusdagen ook gelegenheid zijn om in groepsverband over verwerking na te denken.
De cursusdagen zullen dan ook een interactief karakter hebben.

Cursusduur.
De cursus zal gemiddeld 10 avonden in beslag nemen; e.e.a is ook afhankelijk van de samenstelling van de groep.
We beginnen om 19.30 uur en eindigen om ongeveer 22.00 uur.
Alternatieve tijden zijn echter bespreekbaar.

Cursusinhoud.
Na een korte inleiding zullen we ons met de volgende onderwerpen bezighouden:
Bolwerken, Schuilen bij God en Zijn karakter, Het Vaderhart van God, Genade-Barmhartigheid en overgave, Hart en emoties, Beeldvorming-denken en voelen, Stappen naar genezing, Het "saul-syndroom", Goddelijk ouderschap, Omgaan met teleurstelling.


CURSUS VERBONDSPASTORAAT.

Deze cursus is bedoeld als handreiking voor pastorale werkers, voorgangers en andere mensen die betrokken zijn bij pastoraat in de gemeente.
De cursus wil handvatten bieden aan pastorale werkers om hen in staat te stellen mensen pastoraal te kunnen helpen en, waar nodig, door te verwijzen naar professionele hulpverlening.
Naast inzicht verbreden op diverse terreinen die met (innerlijke)genezing en bevrijding te maken hebben, is er ook ruimte voor persoonlijke reflectie.


Cursusvorm.
De cursus wordt gegeven a.d.h.v. een cursusboek.
Van deelnemers wordt verwacht dat ze dit thuis voorbereidend lezen.
Tijdens de cursusdagen zal de stof worden toegelicht en uitgelegd, terwijl er ook ruimschoots ruimte is voor het stellen van vragen.
De cursusdagen zullen dan ook, naarmate de cursus vordert, steeds meer een interactief karakter krijgen. Ook zal er tijdens de cursus aandacht zijn voor persoonlijke verwerking.


Cursusduur.
De cursus wordt bij voorkeur op vijf (zater)dagen gehouden.
We beginnen om 09.30 uur en eindigen om ongeveer 16.00 uur.
Alternatieve tijden zijn echter bespreekbaar.

Cursusinhoud.
In verbondspastoraat krijgt de eenheid van de mens een centrale plaats (dit wordt ook wel de holistische benadering genoemd).
Dit wordt benaderd vanuit het perspectief van de eenheid van God .
Dit biedt een principe waarin groei naar geestelijke volwassenheid, genezing en bevrijding hand in hand gaan en elkaar in balans houden.
Het werken vanuit het driefasen model, waarin mantelzorg vanuit de gemeente en professionele zorg op elkaar zijn afgestemd, kan een hiervoor een harmonieuze context bieden.
De cursus bestaat uit een aantal onderwerpen, welke worden uitgewerkt in verschillende onderdelen:
Het driefasen model, Het principe van een verbond, De persoonlijkheid van de mens, Karakterontwikkeling, Hanteren van verstand-emoties en geest, Emotionele problemen en haar resultaten, De geestelijke wereld, (geestelijke) Valkuilen, De bediening van genezing en bevrijding, Een aantal psychiatrische ziektebeelden.