Privacy verklaring

Privacy & Cookies

Gegevens:

BV-Dienstverlening
Breitnerhof 84
7944 LC Meppel
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54223512

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.bv-dienstverlening.nl .

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we”, “onze”, “BV-Dienstverlening” of “Pastoraal Zorg Bureau” (is een onderdeel van BV-Dienstverlening).
Dit laatste onderdeel heeft een zelfstandige website: www.pastoraalzorgbureau.nl .


Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde websites bedoeld.


Klacht

Indien u meent dat uw privacy wordt geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
BV-Dienstverlening is bovendien aangesloten bij Solopartners, waarvan zij ook gebruikt maakt van de klachten en geschillenregeling voor zelfstandigen in de zorg.
Cliënten van BV-Dienstverlening, en daarmee van Pastoraal Zorg Bureau, kunnen in een mondeling gesprek aangeven een afschrift van deze regeling te willen ontvangen.
BV-Dienstverlening zal deze dan aan hen ter beschikking stellen.


Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BV-Dienstverlening gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen *)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid
of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bv-dienstverlening.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BV-Dienstverlening zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

*) Deze informatie heeft betrekking op algemene NAW gegevens.
Voor gegevens m.b.t. medische dossiervorming dient een schriftelijke en ondertekende verklaring te worden aangeleverd met daarbij concreet aangegeven welke gegevens u en aan welke partij verstrekt wilt zien worden. Cliënten van BV-Dienstverlening/Pastoraal Zorg Bureau kunnen hiervoor het beste telefonisch of in persoonlijk gesprek in overleg treden.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BV-Dienstverlening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bv-dienstverlening.nl.


Versie van deze privacyverklaring

Dit is versie 06 2019.